Sản phẩm
IPAQ- H là dòng transmitter lắp trong đầu đo hai dây thong mình ứng dụng cho những ứng dụng nhiệt đô và đo lường.IPAQ-HX là phiên bản transmitter sử dụng trong những ứng dụng yêu cầu sự an toàn cao như chống cháy nổ
MESO-H/HX là dòng in-head transmitter 2 dây thông minh của INOR. Loại transmitter chính xác cao được lắp trong đầu đo của thiết bị đo nhiệt độ. MESO-H/-HX hoàn toàn tương thích chuẩn HART với việc truyền thông qua giao thức HART
Dòng transmitter thông minh có khả năng kết nối truyền thông Profibus . INOR đưa ra dòng in-head transmitter  PROF IPAQ-H số thông mình với độ chính xác cao. Việc cấu hình từ PC với phần mềm ProfiSoft hoặc thông qua mạng Profibus
IPAQ-L là dòng transmitter 2 dây thông mình lắp trong tủ theo chuẩn DIN ứng dụng cho việc chuyển đổi chính xác tín hiệu nhiệt độ. IPAQ-LX là phiên bản transmitter sử dụng trong những ứng dụng yêu cầu sự an toàn cao như chống cháy nổ
Bộ chuyển đổi tính hiệu nhiệt độ cách ly, loại lắp trong tủ điện theo chuẩn DIN.MESO-L là dòng transmitter 2 dây thông minh và đa tính năng cho những ứng dụng đo lường và chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ.