Sản phẩm
Nhận dạng màu sắc từ nguồn sáng được phản chiếu lại từ bề mặt. Có thể điều chỉnh kênh lựa chọn màu sắc, cài đặt cảm biến thông qua dây điều khiển hoặc nút vận hành, tần số chuyển mạch cao, có đầu vào khởi động sensor.
Nhận dạng màu sắc từ nguồn sáng được phản chiếu lại từ bề mặt. Tần số chuyển mạch cao, cài đặt cảm biến thông qua dây điều khiển hoặc nút vận hành. Có thể điều chỉnh kênh lựa chọn màu sắc
Nhận dạng màu sắc từ nguồn sáng được phản chiếu lại từ bề mặt. Cài đặt cảm biến thông qua dây điều khiển hoặc nút vận hành. Tần số chuyển mạch cao. Có thể điều chỉnh kênh lựa chọn màu sắc. Có đầu vào khởi động sensor.
Ứng dụng: Một số sản phẩm được nhận dạng đặc biệt thông qua số series, đếm các ký tự ; Nhận dạng rõ các ký tự bên trong nhãn, giúp phân biệt các nhãn có ký tự khác nhau; Mã nhận dạng đặc biệt của sản phẩm là yếu tố quan trọng trong công nghiệp thực phẩm giúp nhận dạng sản phẩm. CVS4 kiểm tra số mẻ sản xuất trong ngày, cập nhật thời gian đã chính xác chưa  đảm bảo thông tin thông suốt cho khách hàng.
Định dạng từng phần của vật thể bằng việc phát hiện đường viền!  Ứng dụng: Cảm biến tầm nhìn màu CVS3 phân biệt đối tượng bằng cách dùng các đường viền. Kiểm tra mắt kính ở khâu cuối cùng: chúng kiểm tra  khung , tròng kính có đúng vị trí chưa. CVS3 đảm bảo vị trí mắt kính được lắp chính xác.
Phát hiện, phân biệt và phân loại các đối tượng màu có phạm vi và khoảng cách quét lớn.Ứng dụng: Cảm biến kiểm tra màu CVS2 đảm bảo rằng các loại má phanh khác nhau được sắp xếp chính xác, đúng với nội dung ;  Phát hiện đúng màu sắc và vị trí của nhãn chai.
Phát hiện, phân biệt và phân loại các đối tượng màu có phạm vi và khoảng cách quét lớn. Ứng dụng: Xác định  màu sắc.
 Cảm biến màu CSL 1 dùng để nhận biết màu sắc với tốc độ cao