Sản phẩm
Cơ cấu dẫn động tuyến tính tác dụng đơn cho van điều khiển dùng trong kỹ thuật chế biến và thiết bị có yêu cầu công nghiệp cũng như trong hệ thống đốt nóng đặc biệt để nối kết và đóng mở van SAMSON của seri 32xx,240,250 và 280.
Cơ cấu dẫn động loại 3271 với diện tích màng từ 60 cm2 dùng cho van dòng nhỏ đến 2x 2800cm2 dùng cho cơ cấu dẫn động tăng đem.Cơ cấu dẫn động tuyến tính tác dụng đơn cho van điều khiển dùng trong kỹ thuật chế biến và thiết bị có yêu cầu công nghiệp cũng như trong hệ thống đốt nóng đặc biệt để nối kết và đóng mở van SAMSON của seri 32xx,240,250 và 280.
Cơ cấu dẫn động khí nén loại 3372 dùng cho van điều khiển SAMSON series V2001. Loại cơ cấu dẫn động có sẵn bộ chuyển đổi tính hiệu điện sang khí nén ứng dụng cho việc điều khiển chuyền động van. Cơ cấu dẫn động bao gồm 2 miếng vỏ và 1 màng lăn cùng với lò xo nén.