Sản phẩm
Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại loại cầm tay model VF-3000
Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại loại cầm tay model PT-3S
Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại loại cầm tay model PT-7LD
Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại loại cầm tay model PT-2LD
Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại loại cầm tay  model PT-S80/PT-U80