Sản phẩm
Thông số kỹ thuật: -    Chỉ có dòng sản phẩm dùng ngoài trời. -    Công suất làm lạnh: 51900/60000 BTU/Hr (15120/17584 W)
Thông số kỹ thuật: -    Chỉ có dòng sản phẩm dùng ngoài trời. -    Công suất làm lạnh: 39000/43000 BTU/Hr (11430/12602 W)
Thông số kỹ thuật: -    Chỉ có dòng sản phẩm dùng ngoài trời. -    Công suất làm lạnh: 20500/23500 BTU/Hr (6007/6886 W)