Sản phẩm
Chỉ có dòng sản phẩm ngoài trời. Công suất làm lạnh: 1800/2000 BTU/Hr (528/586W)
Có cả dòng sản phẩm dùng trong và ngoài trời. Công suất làm lạnh: 800/900 BTU/Hr (235/264 W)