Sản phẩm
Thiết bị đo mức bột rời  PULS400
Thiết bị đo mức điều khiển màng - MBA-M175
Thiết bị đo mức thùng chứa nguyên liệu rời MBA200   
Thiết bị đo mức liên tục nguyên liệu rời, cặn bã, chất lỏng LOT369