Sản phẩm
SIDOR là một máy phân tích khí cho phép đo tới 2 thành phần hồng ngoại. Đồng thời có thể đo được oxi bằng cách hợp nhất yếu tố đo điện khí hóa và thuận từ trường.Đặc trưng quan trọng là  bảo trì nửa năm với những khí thử. Sự ổn định của những yếu tố đo cho phép điều chỉnh không khí bao quanh trong vòng thời kỳ nửa năm này. Bao gồm cả việc bù khí áp theo tiêu chuẩn.
  Gas analyzer Series MONOCOLOR
  Phân tích khí CO loại GM901
Bộ phân tích nhiều thành phần khí SO2,NO,NO2,NH3 - GM32 GM32 là thích hợp cho cả các phép đo đồng thời, riêng và có thể được sử dụng để đo lượng khí thải trong các nhà máy khử lưu huỳnh DeNOx. Các thiết bị đo lường có sẵn dùng các que đo đặt chéo với ống cần đo