Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DUSTHUNTER SP100

  • Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ DUSTHUNTER SP100
  • DUSTHUNTER SP100 là thiết bị đo có đầu dò đã được phê duyệt cho nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
  • Đối với nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
  • Đối với đường kính ống nhỏ đến trung bình
  • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
  • Giám sát hệ thống lọc
  • Các phép đo trong khí thải hoặc ống thông gió thải