Thiết bị phân tích khí MCS100FT

  • Giải pháp CEMS MCS100FT
  • Nguyên tắc đo FTIR cho phép xác định đồng thời hơn 12 thành phần đo – được thiết kế riêng cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng
  • Dải đo HF thấp nhất được phê duyệt: 0 … 3 mg / m³
  • Điều chỉnh quang phổ tự động thông qua AutoVAL cho các giá trị đo đáng tin cậy
  • Được phê duyệt theo EN 15267
  • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
  • Giám sát giá trị giới hạn HF hiệu quả, e. g., trong sản xuất nhôm
  • Giám sát khí thải trong các nhà máy xi măng hoặc nhà máy điện