• Cáp không chống nhiễu
  • Cáp 3, 4, 5 và 8 dây
  • Độ dài cáp 100 m

  • Cáp chống nhiễu
  • Số lõi dây 3, 4, 5 và 8
  • Độ dài cáp: 100 m