Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí GMS800

 • Thiết bị phân tích lấy mẫu khí GMS800
 • Giá trị đo: Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, other components on request
 • Mô-đun khí với bơm khí mẫu và / hoặc cảm biến điều khiển
 • Giám sát khí thải ở nồng độ rất thấp
 • Đo nồng độ nhỏ nhất của NO, NO2 và SO2
 • Giám sát NOx bằng cách đo trực tiếp NO và NO2
 • Đo các hợp chất lưu huỳnh trong khí quá trình
 • Giám sát CO để bảo vệ chống cháy nổ
 • Đo nồng độ nhỏ nhất trong hydro hoặc hydrocacbon

Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí S710

 • Thiết bị phân tích khí lấy mẫu S700
 • Các giá trị đo: Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
 • Hệ thống mô-đun S700 rất dễ cấu hình để cung cấp một ứng dụng phù hợp
 • Giá đỡ S710 19 "cho tủ máy phân tích và các ứng dụng tiêu chuẩn
 • Vỏ gắn tường S715 cho các điều kiện ứng dụng khắc nghiệt và môi trường cháy nổ vùng 2 (ATEX)
 • Vỏ chống cháy S720 cho môi trường nổ vùng 1 (ATEX)

Phân tích khí trích mẫu khô lạnh

Thiết bị phân tích khí SIDOR

 • SIDOR là một máy phân tích khí để đo tối đa 2 thành phần hồng ngoại
 • Phép đo O2 thuận từ hoặc điện hóa
 • Điều chỉnh tự động với không khí xung quanh không có thành phần
 • Giám sát khí thải theo Chỉ thị Bảo vệ Khí thải Liên bang Đức (BImSchV) lần thứ 13 (2001/80 / EC) và 27.
 • Tối ưu hóa quá trình đốt của nồi hơi nhỏ
 • Giám sát khí bãi rác và chất lên men sinh học
 • Các phép đo vận hành trong nhà máy điện