Thiết bị phân tích khí thải InfralytN

  • Đo khí thải cho động cơ diesel và xăng
  • Đo NO và NO2 riêng biệt
  • Đo RPM và Oiltemp
  • Chuyển đổi sang giá trị oxy tham chiếu
  • Các giá trị được hiển thị dưới dạng thể tích hoặc nồng độ khối lượng
  • Theo OIML Class 1