Thiết bị phân tích khí GMS800

  • Thiết bị phân tích lấy mẫu khí GMS800
  • Giá trị đo: Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, other components on request
  • Mô-đun khí với bơm khí mẫu và / hoặc cảm biến điều khiển
  • Giám sát khí thải ở nồng độ rất thấp
  • Đo nồng độ nhỏ nhất của NO, NO2 và SO2
  • Giám sát NOx bằng cách đo trực tiếp NO và NO2
  • Đo các hợp chất lưu huỳnh trong khí quá trình
  • Giám sát CO để bảo vệ chống cháy nổ
  • Đo nồng độ nhỏ nhất trong hydro hoặc hydrocacbon