Băng tải lõi thép SEALTEX® SIG

  • Băng tải tự hỗ trợ cho ứng dụng bao phủ và niêm phong
  • Độ cứng ngang cao
  • Máy cắt thép đôi trong vỏ
  • Yêu cầu hỗ trợ bên tối thiểu
  • Độ linh hoạt theo chiều dọc cao
  • Yêu cầu ròng rọc nhỏ
  • UV – bảo vệ tổng thể ozone