Thiết bị đọc mã code 2D Lector61x

  • Đọc code dựa trên hình ảnh: 1D codes, 2D codes, Stacked, direct-marked codes
  • Khoảng cách đọc: 50 mm … 300 mm
  • Bộ đọc mã DPM mạnh mẽ
  • Xu hướng công nghiệp: Quang học tích hợp với hiệu ứng kính lúp để đọc các code mini trên các thành phần nhỏ và đo khoảng cách thích hợp