Camera 3D TriSpector1000

  • Công nghệ: 3D line scanning
  • Scan/frame rate: 5,000 3D profiles/s
  • Nguồn sáng: Laser, Visible, Red, 660 nm, ± 7 nm (Ánh sáng nội)
  • Factory calibrated: ✔
  • Khoảng cách làm việc: 56 mm … 116 mm/ 141 mm … 541 mm/ 291 mm … 1,091 mm
  • Phần mềm cấu hình: SOPAS ET
  • Cấp bảo vệ: IP67
Danh mục: