Băng tải cao su SPINATEX® SIG

  • SPINATEX R15
  • SPINATEX G15
  • SPINATEX G25

SIG có quyền giới thiệu bất kỳ lúc nào những sửa đổi đó có vẻ như là hợp lý bởi sự phát triển và cải tiến liên tục.

Dung sai kích thước: ISO 251

Danh mục: