Motor feedback SRS50-HFA0-K21

  • Chu kỳ Sine/cosine trên mỗi vòng quay: 1,024
  • Tổng số bước: 32,768
  • Bước đo: 0.3 ″ Để nội suy các tín hiệu Sine/ Cosine, e. g., 12 bits
  • Vùng nhớ: 128 Byte
  • Loại mã: Binary
  • Trình tự mã: Tăng, khi quay trục, đối với quay theo chiều kim đồng hồ nhìn theo hướng “A”( xem trên bản vẽ)
  • Giao tiếp: HIPERFACE®