Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER T200

  • DUSTHUNTER T200 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
  • Kiểm tra ô nhiễm tích hợp cho bộ phận gửi/nhận và bộ phản xạ
  • Cho nồng độ bụi cao và trung bình
  • Cho những khoảng cách đo trung bình và cao
  • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
  • Giám sát hệ thống lọc
  • Giám sát tải lượng bụi trong nhà máy
  • Kiểm soát không khí trong lành và đơn vị khí thải