Thiết bị phân tích khí MCS100E HW

  • Giải pháp CEMS MCS100E HW
  • Các giá trị đo: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
  • MCS100E HW là một hệ thống máy phân tích để đo chiết suất của tối đa 8 thành phần khí hoạt động IR
  • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
  • Giám sát lò đốt bằng nhiên liệu thứ cấp
  • Giám sát khí thải nhà máy xi măng
  • Giám sát khí thải trong các nhà máy lọc dầu
  • Giám sát khí thải của các nhà máy điện động cơ diesel đốt nhiên liệu nặng trên đất liền