Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DUSTHUNTER T100

  • DUSTHUNTER T100 là thiết bị đo bụi ở nồng độ trung bình đến cao
  • Đành cho nồng độ bụi trung bình và cao
  • Giám sát khí thải ở nhà máy nhiệt điện và nhà máy đốt rác
  • Dễ dàng cài đặt, chạy thử, và vận hành
  • Phép đo không phụ thuộc vào vận tốc khí, độ ẩm và điện tích hạt
  • Bảo trì thấp do khả năng tự động giám sát