UD18

  • Phạm vi đo: 20 mm … 60 mm, 40 mm ± 3 mm (default setting)/ 30 mm … 70 mm, 50 mm ± 3 mm (default setting)
  • Độ phân giải: 1 lớp vật liệu
  • Phân loại vật liệu: Không có lớp, 1 lớp, 2 lớp
  • Khả năng phát hiện đáng tin cậy trong điều kiện bụi, bẩn và ẩm ướt nhờ khả năng miễn nhiễm của công nghệ siêu âm đối với những môi trường này.