Cảm biến giám sát thông gió và bộ lọc trong đường hầm VICOTEC320

  • Để kiểm soát thông số và trong bộ lọc đường hầm
  • Giá trị đo: Visibility (K-value), NO, NO2, NOx, CO, nhiệt độ
  • Nguyên lý đo: Differential optical absorption spectroscopy (DOAS), transmittance measurement, electrochemical cell, Nhiệt điện trở
  • Khoảng cách đo: 10 m
  • Yêu cầu bảo trì thấp, do khoảng thời gian cần bảo trì dài (khoảng 1 năm)