Thiết bị phân tích khí GM700

  • Thiết bị phân tích khí trực tiếp GM700
  • GM700 có thể đo một số thành phần khí, chẳng hạn như NH3 , HF, HCl hoặc H2O
  • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zone 2
  • Giám sát phát thải hydro florua trong lò luyện nhôm
  • Đo amoniac trong khí thải của động cơ đốt
  • Đo amoniac trong các nhà máy làm phân trộn hoặc đốt chất thải
  • Đo HCI trong nhà máy đốt